Το Πρόγραμμα

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρισιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο)και από εθνικούς πόρους.

Στόχος του προτεινόμενου Προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ σε σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή. Αναλυτικότερα, αφορά τα σύγχρονα συστήματα και μεθόδους ιχνηλασιμότητας και ταυτοποίησης στην αλυσίδα τροφίμων και φαρμάκων τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η παρακολούθηση και η καταγραφή της διαδρομής των πρώτων υλών, της παραγωγής, της επεξεργασίας και της διάθεσης των τελικών προϊόντων. Το περιεχόμενο του ΠΕΓΑ έχει σχεδιαστεί ώστε να σχετίζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και παράλληλα τα επιστημονικά του αντικείμενα να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα στην παραγωγική διαδικασία. Η κύρια θεματική ενότητα του ΠΕΓΑ είναι «Ιατρική, Φαρμακευτική, Βιοτεχνολογία» και οι δευτερεύουσες «Διατροφικός τομέας» και «Γεωργία-Αλιεία-Κτηνοτροφία».

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

- Συμμετοχή τριών ΑΕΙ [Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Βιοχημείας και Bιοτεχνολογίας), Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής), Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Φαρμακευτικής)  
- Λειτουργία τριών τμημάτων παράλληλα σε τρεις πόλεις: Λάρισα, Αθήνα και Πάτρα στους χώρους αντιστοίχως των κατά τόπους Τμημάτων, σε τρεις συνολικάκύκλους μέχρι τον Ιούλιο ­2015
- Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργασίες.
- Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι με αυξημένες υποχρεώσεις και παρέχει:

  •  Υλοποίηση μαθημάτων σε 4 ημέρες την εβδομάδα, σε απογευματινές ώρες.
  •  Δυνατότητα παρακολούθησης του 40% των μαθημάτων δια ζώσης με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στου χώρους των πανεπιστημίων σε Λάρισα, Αθήνα και Πάτρα. Δυνατότητα παρακολούθηση 60% των μαθημάτων μέσω ασύγχρονης από απόσταση (e-learning από το σπίτι) με ηλεκτρονικό
    παρουσιολόγιο.
  •  Δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση